Raport z konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Gminy Giżycko na lata 2023-2030

0

Konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Gminy Giżycko na lata 2023-2030 odbyły się na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju z dnia 6 grudnia 2006 r. ( Dz. U. z 2023 r. poz. 1259, 1273) oraz zgodnie z uchwałą nr XLVII/504/2022 Rady Gminy Giżycko z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Giżycko na lata 2023-2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji, a także w oparciu o zarządzenie nr 111.2023 Wójta Gminy Giżycko z dnia 30 sierpnia 2023 roku w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu „Strategii Rozwoju Gminy Giżycko na lata 2023-2030”.

Przedmiotowy dokument został poddany konsultacjom z:

  • mieszkańcami Gminy Giżycka,
  • lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi, w szczególności z działającymi na terenie Gminy Giżycko organizacjami pozarządowymi i przedsiębiorcami,
  • sąsiednimi gminami i ich związkami,
  • Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Białymstoku.

Informacja o konsultacjach wraz z dokumentacją dotyczącą przedmiotu konsultacji była dostępna na:

  • tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Giżycko,
  • tablicach ogłoszeń w sołectwach,
  • stronie internetowej Urzędu Gminy Giżycko,
  • stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Giżycko.

Konsultacje społeczne zostały przeprowadzone w terminie od 27 września do 13 października 2023 roku.

Raport z konsultacji [KLIKNIJ]

(Urząd Gminy Giżycko)

Reklama