Zostań wolontariuszem w schronisku w Bystrym. Pomóż bezdomnym zwierzętom

5

Urząd Miejski w Giżycku rozpoczyna akcję wolontariatu w miejskim schronisku w Bystrym koło Giżycka. Początek akcji już w sobotę 22 maja. 

Zgodnie z przyjętym Regulaminem wolontariatu, w Schronisku miejskim dla bezdomnych zwierząt w Bystrym koło Giżycka, nabór wolontariuszy prowadzony jest dwa razy w miesiącu, w czwartek poprzedzający drugą i czwartą sobotę miesiąca.

Wnioski należy składać drogą mailową na adres e-mail: wolontariat@gizycko.pl. Wszelkie informacje odnośnie wolontariatu można uzyskać również pod numerem tel. 87 7324 144. Zgłoszenia będą przyjmowane według kolejności napływania wniosków. O akceptacji zgłoszenia wolontariusz zostanie powiadomiony zwrotną pocztą elektroniczną.

Regulamin wolontariatu w Schronisku miejskim dla bezdomnych zwierząt w Bystrym koło Giżycka

§ 1

 1. Organizatorem wolontariatu w miejskim schronisku jest Gmina Miejska Giżycko.
 2. Opiekunem wolontariusza jest pracownik Urzędu Miejskiego w Giżycku.
 3. Wolontariuszem jest osoba fizyczna, która ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonuje świadczenia na zasadach określonych w ustawie.

§ 2

 1. Regulamin określa zasady wykonywania i organizacji wolontariatu w Schronisku dla bezdomnych zwierząt w Bystrym koło Giżycka.
 2. W szczególnych przypadkach, uzasadnionych względami bezpieczeństwa ludzi i zwierząt lub zaleceniami weterynaryjnymi można wstrzymać lub ograniczyć pracę wolontariuszy.
 3. Wszystkich wolontariuszy obowiązuje naczelna zasada poszanowania bezpieczeństwa ludzi i zwierząt.

§ 3

 1. Praca wolontariuszy jest uzupełnieniem pracy zawodowej personelu schroniska.
 2. Zadaniem wolontariuszy jest wsparcie schroniska w zakresie:
  – socjalizacji zwierząt (spacery i zabawy) wskazanych przez Kierownika schroniska;
  – pielęgnacji zwierząt (wyczesywanie, szczotkowanie) wskazanych przez Kierownika schroniska;
  – wspomaganie opieki weterynaryjnej wyłącznie poprzez zgłaszanie dostrzeżonych problemów zdrowotnych zwierząt;
  – promocji działalności schroniska poprzez uczestniczenie w akcjach adopcyjnych zwierząt poza schroniskiem.
 3. Wolontariusz wspierający adopcje poprzez działania, o których mowa w §3 ust. 2 pkt. d, ma obowiązek podawania wyłącznie danych kontaktowych do biura schroniska dla bezdomnych zwierząt w Bystrym k/Giżycka.
 4. Podawanie w ogłoszeniach adopcyjnych psów, danych kontaktowych innych, niż wskazanych w §3 ust.3, (w tym prywatnych numerów telefonów czy adresów mailowych) stanowi poważne naruszenie Regulaminu wolontariatu, skutkujące niezwłocznym rozwiązaniem porozumienia o wykonywaniu świadczeń w zakresie wolontariatu.
 5. Niedopuszczalne jest samowolne zabieranie zwierząt i oddalanie się od schroniska.
 6. Wolontariusz zobowiązany jest wykonywać polecenia opiekuna oraz stosować się do wydawanych zaleceń.
 7. Wolontariusz zobowiązany jest dbać o powierzone mienie, a wszelkie zauważone uszkodzenia i usterki techniczne niezwłocznie zgłaszać.
 8. Wolontariusz zobowiązany jest niezwłocznie informować personel schroniska o wszelkich dostrzeżonych symptomach, wskazujących na możliwość choroby zwierzęcia, które pozostaje pod jego opieką.
 9. Porozumienie nie daje wolontariuszowi prawa do reprezentowania schroniska.
 10. Na żądanie wolontariusza Urząd Miejski w Giżycku ma obowiązek wydać zaświadczenie o wykonywanych przez niego świadczeniach.
 11. Podpisanie porozumienia jest równoznaczne z przyjęciem i zgodą na stosowanie się do zapisów regulaminu.

§ 4

 1. Nabór wolontariuszy prowadzony jest dwa razy w miesiącu, w czwartek poprzedzający drugą i czwartą sobotę miesiąca drogą mailową na adres e-mail: wolontariat@gizycko.pl. Zgłoszenia przyjmowane są według kolejności napływania. O akceptacji zgłoszenia wolontariusz zostanie powiadomiony zwrotną pocztą elektroniczną.
 2. Wolontariuszem może być osoba spełniająca następujące wymagania:
  – ukończyła 18 lat;
  – dysponuje pełną zdolnością do czynności prawnych;
  – nie orzeczono wobec niej zakazu posiadania lub pracy ze zwierzętami;
  –  nie posiada przeciwskazań do pracy ze zwierzętami;
  – podpisze porozumienie o wykonywaniu świadczeń wolontariackich.
 3. Kwalifikacja kandydata na wolontariusza jest prowadzona na podstawie:
  – wypełnionej i podpisanej ankiety;
  – rozmowy wstępnej weryfikującej wiedzę i predyspozycje kandydata, gdy ten po raz pierwszy przystępuje do świadczenia usług wolontariackich w schronisku.

§ 5

 1. Rozwiązanie porozumienia o wykonywaniu świadczeń wolontariackich następuje w przypadku:
  – naruszenia Regulaminu wolontariatu;
  – naruszenia obowiązujących przepisów BHP;
  – naruszenia zasad współżycia społecznego, powodującego dezorganizację pracy schroniska lub zakłócanie jego porządku;
  – podejmowania takich działań, które mogą negatywnie wpłynąć na wizerunek Schroniska dla bezdomnych zwierząt w wyniku zaniedbania lub umyślnego działania;
  – pisemnej rezygnacji złożonej przez wolontariusza;
  – upływu terminu oznaczonego w porozumieniu.
 2. W przypadku rażącego naruszenia zobowiązań podjętych przez Wolontariusza, Porozumienie zostaje rozwiązane ze skutkiem natychmiastowym.

§ 6

 1. W czasie pracy wolontariusz zobowiązany jest:
  – przestrzegać powszechnie obowiązujących przepisów prawa i norm współżycia społecznego;
  – stosować się do poleceń;
  – przestrzegać zasad BHP;
  – nosić imienny identyfikator (identyfikator zapewnia organizator).
 2. Świadczenie pracy przy zwierzętach przez wolontariuszy może odbywać się w drugą i czwartą sobotę każdego miesiąca w godzinach 10.00 – 12.00.
 3. Wolontariusz ma obowiązek sprzątać odchody psów podczas spaceru, a także wyczesaną podczas szczotkowania psa sierść. Organizator zapewnia woreczki na odchody, a także sprzęt do czesania.
 4. Zabrania się puszczania zwierząt luzem. Każdy pies wyprowadzany na spacer przez wolontariusza musi być wyprowadzany na smyczy.
 5. Wolontariusz powinien być ubrany w sposób umożliwiający mu pełnienie swoich obowiązków. Urząd Miejski w Giżycku nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe podczas wolontariatu, spowodowane czynnikami losowymi lub wynikającymi ze specyfiki prac w schronisku.

Źródło: UM Giżycko (mojegizycko.pl) 

Reklama
Subskrybuj
Powiadom o
guest

5 komentarzy
najnowsze
najstarsze najwięcej głosów
Informacje zwrotne w linii
Zobacz wszystkie komentarze
Ozzi

Pytanie do rządzących/radnych itp. ? CZY WY TEŻ PRACUJECIE ZA DARMO? Bierzecie gruba kasę, czy jest pandemia, czy nie. Więc dlaczego tego wymagacie od ludzi. Dajcie im chociaż symboliczne wynagrodzenie!

Abc

Durniu bo to wolontariat jak w wielu schroniskach, żadna nowość

mieszkaniec

Ale jakoś radni nie kwapią się do wolontariatu:) A przecież przykład idzie z góry

Kinga

Trochę rzadko ten wolontariat

mieszkaniec

Wpiszcie tam Wojciecha!