Ruszyła kwalifikacja wojskowa

0

W poniedziałek, 17 kwietnia, rozpoczęła się kwalifikacja wojskowa w 2023 roku. Potrwa do 21 lipca.

Kwalifikacji wojskowej nie należy mylić z poborem do armii ani obowiązkowymi ćwiczeniami rezerwistów. To proces, który ma na celu sprawdzenie tożsamości wzywanych osób, określenie zdolności fizycznych i psychicznych do pełnienia służby (nadanie kategorii wojskowej) oraz zachęcanie do służby w Wojsku Polskim.

Kwalifikacja wojskowa jest przeprowadzana co roku, na podstawie Ustawy o obronie Ojczyzny. Grupy osób, które powinny spodziewać się wezwania określa natomiast stosowne rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej.

Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej, w terminie o którym mowa w § 1 Obwieszczenia Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, wzywa się:

1) mężczyzn urodzonych w 2004 r.;

2) mężczyzn urodzonych w latach 1999-2003, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;

3) osoby, które w latach 2021 i 2022:

a) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;

b) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły wniosek o zmianę kategorii zdolności, o którym mowa w art. 64 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny, przed dniem zakończenia kwalifikacji wojskowej;

4) kobiety urodzone w latach 1999–2004 posiadające kwalifikacje przydatne do służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2022/2023 kończą studia na kierunkach lub kończą naukę w zawodach, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ust. 7 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny;

5) osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 60 lat życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Osoby, które znajdują się w jednej z wyżej wymienionych grup otrzymają wezwania od właściwego ze względu na miejsce zameldowania wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Znajdzie się w nich między innymi dokładna data i miejsce kwalifikacji wojskowej.

Osoba stawiająca się po raz pierwszy do kwalifikacji wojskowej przedstawia:

1) wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta):

a) dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości;

b) dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeżeli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe;

2) powiatowej komisji lekarskiej – dokumentację medyczną, o której mowa w art. 62 ust. 3 ustawy, albo wypis z treści orzeczenia stwierdzającego niezdolność lub niepełnosprawność, o których mowa w art. 62 ust. 4 ustawy;

3) szefowi wojskowego centrum rekrutacji:

a) dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe;

b) potwierdzenie zgłoszenia się do rejestracji w przypadku wprowadzenia takiego obowiązku.

Kwalifikacja wojskowa jest obowiązkowa. Osoby, które nie dostosują się do wezwania mogą spodziewać się konsekwencji. Ustawa o obronie Ojczyzny zakłada, że niezgłoszenie się bez uzasadnionej przyczyny może skutkować grzywną, a nawet przymusowym doprowadzeniem przez Policję.

Podczas kwalifikacji wojskowej, na podstawie rozmowy oraz badań komisja lekarska przyzna każdej osobie jedną z czterech kategorii – A, B, D bądź E. Zdolność do czynnej służby wojskowej określa kategoria A.

Osoby udające się na kwalifikację wojskową powinny mieć ze sobą odpowiednie dokumenty. Przede wszystkim dowód osobisty oraz dokumenty potwierdzające pobieranie nauki lub posiadane wykształcenie.

W przypadku pojawienia się przed komisją w innym terminie niż pierwotnie wyznaczony trzeba mieć przy sobie również dokument usprawiedliwiający nieobecność. Osoby, które w ciągu ostatnich 12 miesięcy wykonywały badania specjalistyczne powinny zabrać ze sobą także dokumentację medyczną. To samo dotyczy osób trwale niezdolnych do czynnej służby.

Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 27 marca 2023 r. o przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej w 2023 r.

 

Reklama
Subskrybuj
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Informacje zwrotne w linii
Zobacz wszystkie komentarze