Rosną wydatki na pomoc społeczną. Jak podaje GUS, w 2015 r. z budżetu państwa wydano na ten cel ponad 18,5 mld zł, czyli o 390 mln więcej niż rok wcześniej.

Z najnowszego raportu GUS na temat pomocy społecznej i opieki nad rodzinami w 2015 r. wynika, że w 2015 r. łączna kwota wydatków w działach „Pomoc społeczna” i „ Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” wyniosła 18,5 mld zł i stanowiła 5,6 proc. ogółu wydatków budżetu (o 0,2 p. proc. mniej niż przed rokiem). GUS policzył, że rozdysponowano o 390 mln zł więcej niż w 2014

Najwięcej na świadczenia rodzinne

W 2015 r. nie zmieniły się główne kierunki wydatkowania środków w ramach działu „Pomoc społeczna”. Najwięcej środków – 10 mld zł (o 369 mln zł więcej niż przed rokiem), skierowano na wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych. Stanowiły one 68,4 proc. wydatków działu „Pomoc społeczna” (w 2014 r. – 66,9 proc.).

Nadal znaczącą pozycją w wydatkach działu „Pomoc społeczna” pozostały wydatki na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby, które rezygnują z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny. Przeznaczono na nie 888 mln zł (o 52 mln zł mniej, niż w 2014 r.), przez co ich udział w wydatkach działu „Pomoc społeczna” obniżył się o 0,4 p. proc. do poziomu 6,1 proc..

Najwięcej beneficjentów pomocy w woj. warmińsko-mazurskim

Liczba osób, którym przyznano świadczenia z pomocy społecznej, wyniosła w 2015 r. 1,77 mln (w 2014 r. – 1,87 mln). Ze świadczeń o charakterze pieniężnym skorzystało nieco ponad 1 mln beneficjentów, a ze świadczeń w formie niepieniężnej ponad 887 tys. (w 2014 r. odpowiednio 1,1 mln i 929,8 tys.).

GUS zwraca uwagę, że rozmieszczenie świadczeniobiorców w województwach w 2015 r. było istotnie zróżnicowane. Liczba beneficjentów przypadających na 10 tys. mieszkańców zbliżyła się do 800 osób w województwie warmińsko-mazurskim (782 osoby) oraz przekroczyła 600 osób w województwach: kujawsko-pomorskim (649 osób) i świętokrzyskim (605 osób).

Najmniej beneficjentów na 10 tys. ludności mieszkało w województwie śląskim (347 osób), a następnie w województwach: dolnośląskim (358 osób), opolskim (373 osoby), mazowieckim (385 osób) i małopolskim (387 osób).

Źródło: www.kurier.pap.pl

Subskrybuj
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Informacje zwrotne w linii
Zobacz wszystkie komentarze