Nieodpłatne usługi transportowe dla mieszkańców Giżycka

0
R e k l a m a

Informujemy o możliwości skorzystania z nieodpłatnych usług transportowych door-to-door prowadzonych w ramach Centrum Usług Transportowych przy Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznych.

Z usług mogą skorzystać mieszkańcy Gminy Miejskiej Giżycko, którzy ukończyli 18 rok życia i spełniają następujące warunki:

1) osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub równoważnym,
2) osoby mające trudności w samodzielnym przemieszczaniu się ze względu na ograniczoną sprawność (m.in. poruszające się na wózkach inwalidzkich, o kulach, niewidome, słabo widzące, starsze i inne) nieposiadające orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Usługi door-to-door będą świadczone wyłącznie na terenie miasta Giżycka i wyłącznie w celu aktywizacji społeczno-zawodowej w godz. 7.00 – 17.00 od poniedziałku do piątku.

Warunkiem skorzystania z usług transportowych jest złożenie przez użytkownika oświadczenia o spełnieniu w/w warunków (w terminie 3 dni przed pierwszym skorzystaniem z usługi) i zgłaszanie potrzeby usługi najpóźniej dzień przed terminem ich wykonania od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 15.00 poprzez:

1) formularz zgłoszeniowy na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Giżycku
2) drogą mailową door-to-door@gizycko.pl
3) telefonicznie 536 411 226
4) bezpośrednio w siedzibie Centrum Usług Transportowych w Giżycku, ul. Olsztyńska 6 a.
Uwaga: Usługa zostanie uruchomiona dnia 21.07.2021

Gmina Miejska Giżycko realizuje zadanie w ramach projektu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) pt:” Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych”, finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020 Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym. Celem projektu jest ułatwienie integracji społeczno-zawodowej osób z potrzebami wsparcia w zakresie mobilności poprzez likwidację barier komunikacyjnych poprzez usługi transportowe door-to-door świadczone dla mieszkańców Gminy Miejskiej Giżycko.

Efektem projektu jest zakup środka transportu do wdrożenia usługi transportowej door-to-door. Zatrudnienie personelu do świadczenia usług transportowych door-to-door. Szkolenie personelu z zakresu udzielenia pierwszej pomocy przedlekarskiej. Świadczenie usługi transportowej door-to-door.

Ewa Ostrowska
Dyrektor Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej

R e k l a m a
Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Informacje zwrotne w linii
Zobacz wszystkie komentarze