Funkcjonariusze Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej od początku  roku przeprowadzili 50 kontroli mających na celu zbadanie rynku pracy cudzoziemców pod kątem legalności ich zatrudnienia. W 30 przypadkach już zostały stwierdzone nieprawidłowości w zakresie powierzania i wykonywania pracy przez cudzoziemców lub prowadzenia działalności gospodarczej, w 8 przypadkach naruszeń nie stwierdzono, natomiast 12 kontroli jest w toku realizacji.

W następstwie ujawnionych naruszeń przepisów prawa funkcjonariusze wszczęli 20 postępowań w sprawach o wykroczenie oraz nałożyli 17 mandatów karnych na łączną kwotę 5 000  zł.

Wobec 15 pracodawców zostały wydane wyroki sądowe o ukaraniu karą grzywny na kwotę 36 550 zł. Ponadto skierowano 14 wniosków do Sądu o ukaranie pracodawcy.

W toku przeprowadzonych na Warmii i Mazurach kontroli legalności zatrudnienia cudzoziemców najczęściej naruszającymi przepisy dot. prowadzenia działalności gospodarczej lub nielegalnie wykonujących pracę byli obywatele: Ukrainy, Mołdawii, Rosji. Natomiast branże w których stwierdzono nieprawidłowości to: budownictwo, gastronomia, transport, a także gospodarstwa rolne.

Funkcjonariusze W-MOSG stwierdzili, że właściciele firm najczęściej popełniali  uchybienia poprzez dopuszczanie do pracy cudzoziemców bez wymaganego zezwolenia bądź zarejestrowanego oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy oraz bez umowy o pracę w formie pisemnej. Ponadto 2 ostatnie kontrole wykazały, że 2 pracodawców doprowadziło cudzoziemców do nielegalnego wykonywania pracy poprzez wprowadzenie ich w błąd.

Straż Graniczna przypomina: Za naruszenie przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy przez pracodawcę z tytułu nielegalnego zatrudnienia cudzoziemców grozi kara grzywny nie mniejsza niż 3 000 złotych, a nielegalne wykonywanie pracy przez cudzoziemców jest zagrożone karą grzywny nie mniejszą niż 1 000 zł oraz decyzją administracyjną nakazującą opuszczenie terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Natomiast wobec pracodawców którzy doprowadzają cudzoziemca do nielegalnego wykonywania pracy poprzez wprowadzenie w błąd, wyzyskania błędu, wykorzystania zależności służbowej lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania grozi kara grzywny nawet do 10 000 zł.

(WMOSG)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here