Można składać oferty na dzierżawę „Dzikiej plaży”

1

Do 16 kwietnia można składać oferty na dzierżawę terenu nad brzegiem jeziora Niegocin tzw. „Dzikiej plaży”. Nieruchomość znajduje się w południowo – wschodniej części Giżycka, w bezpośrednim sąsiedztwie jeziora, a jej przeznaczenie to prowadzenie pola campingowego wraz z infrastrukturą sportowo – rekreacyjną. Dzierżawca zobowiązany jest także urządzić i prowadzić ogólnodostępny, nieodpłatny teren rekreacyjny oraz nieodpłatną plażę. 

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU NR  13/2021

(tekst ujednolicony na dzień 24 marca 2021 r.)

BURMISTRZ  MIASTA GIŻYCKA

ogłasza trzyetapowy nieograniczony przetarg ofertowy na dzierżawę

TERENU NAD JEZ. NIEGOCIN – POLE CAMPINGOWE

Przedmiotem przetargu: jest dzierżawa części nieruchomości niezabudowanej o pow. ok. 5,4356 ha, wydzielonej zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Obwieszczenia, z działki oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr ewid. 528, o pow. 5,7817 ha, położonej w obrębie nr 1 miasta Giżycka przy ul. Jeziornej.

Oznaczenie nieruchomości według ewidencji gruntów i księgi wieczystej – działka oznaczona w ewidencji gruntów i budynków (obręb 1 miasta Giżycka) nr ewid. 528, położona przy ul. Jeziornej posiada urządzoną księgę wieczystą o nr OL1G/00010699/4, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Giżycku;

Objęcie miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego – nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego; w Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Giżycka nieruchomość znajduje się na obszarach oznaczonych symbolami: UT- obszar turystyki i UTW – obszar turystyki wodnej, w odniesieniu do nieruchomości nie wydano decyzji o warunkach zabudowy;

Lokalizacja – nieruchomość znajduje się w południowo – wschodniej części miasta Giżycka, w bezpośrednim sąsiedztwie jez. Niegocin

Dojazd do nieruchomości – dojazd do ul. Jeziornej odbywa się poprzez drogę wewnętrzną (pł. bet.), stanowiącą część działki o nr ewid. 528, wyłączoną z dzierżawy. Możliwa jest czasowa zmiana dojazdu do nieruchomości, w związku z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego nr K-7/2020 z dnia 30 grudnia 2020 r. o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej, dotyczącej realizacji inwestycji pn. „Prace na linii kolejowej nr 38 na odcinku Ełk – Korsze wraz z elektryfikacją”.

Dostępność sieci – istnieją możliwości podłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej zlokalizowanej w ul. Jeziornej; w sąsiedztwie nieruchomości znajduje się stacja transformatorowa; w sąsiedztwie nieruchomości dz. 302/31 – droga ul. Jeziorna znajduje się sieć telekomunikacyjna

Rodzaj przeznaczenia nieruchomości – Na obszarze nieruchomości oznaczonym w Załączniku Nr 1 do Obwieszczenia kolorem niebieskim utworzenie i prowadzenie pola campingowego w rozumieniu art. 36 pkt 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 221 ze zm.) jako obiektu strzeżonego, umożliwiającego nocleg w namiotach, samochodach mieszkalnych (campobusach) i przyczepach samochodowych, przyrządzanie posiłków, parkowanie samochodów, a także świadczącego usługi związane z pobytem klientów; obiekt ten może dodatkowo umożliwiać nocleg w domkach turystycznych lub innych obiektach stałych. Pole campingowe może być w tym zakresie uzupełnione o elementy infrastruktury sportowo – rekreacyjnej. W zakresie obszaru nieruchomości oznaczonego na załączniku Nr 1 do Obwieszczenia kolorem pomarańczowym dzierżawca jest zobowiązany urządzić i prowadzić ogólnodostępny, nieodpłatny teren rekreacyjny oraz nieodpłatną plażę.

Zagospodarowanie nieruchomości zgodnie z jej przeznaczeniem winno być dokonane w sposób możliwie najmniej ingerujący w istniejącą roślinność oraz zachowujący naturalne walory przyrodniczo – krajobrazowe nieruchomości.

Poprzednia branża (wykorzystanie) – brak, teren nieurządzony

Czas zawarcia umowy dzierżawy – 15 lat, po upływie tego okresu w przypadku, gdy dzierżawca nie złoży w terminie nie wcześniej niż 2 miesięcy i nie później niż 1 miesiąca przed upływem terminu obowiązywania umowy oświadczenia o zamiarze rozwiązania umowy, umowa staje się umową na czas nieoznaczony

Wywoławczy, roczny czynsz netto – 40 000  zł

Wadium – 10 000 zł

Zagospodarowanie nieruchomości i ulepszenia – we własnym zakresie i na koszt własny dzierżawcy, bez prawa dochodzenia zwrotu od wydzierżawiającego zarówno w czasie trwania umowy, jak i po jej ustaniu.

Oglądanie nieruchomości – po uprzednim uzgodnieniu z Wydziałem Mienia

PRZETARG BĘDZIE MIAŁ CHARAKTER TRZYETAPOWY

W I etapie Komisja Przetargowa dokonuje formalnej oceny ofert pod kątem dopuszczenia ich do przetargu, w tym w szczególności kompletności złożonych ofert zgodnie z warunkami przetargu.

W II etapie Komisja Przetargowa dokona oceny koncepcji zagospodarowania nieruchomości wynikającej z ofert zakwalifikowanych do przetargu w zakresie dopuszczenia ich do realizacji zgodnie z warunkami przetargu.

W III etapie oferenci, których oferty zostały zakwalifikowane do trzeciego etapu, uczestniczą w przetargu ustnym mającym na celu uzyskanie najwyższej wysokości rocznego czynszu dzierżawnego

Oferty należy składać w zamkniętych, nieidentyfikujących oferenta kopertach z adnotacją (dopiskiem) na kopercie „Przetarg na dzierżawę nieruchomości przy ul. Jeziornej” w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Giżycku, Aleja 1 Maja 14, 11-500 Giżycko pok. 104, do dnia 16 kwietnia 2021 r., do godz. 1200. Oferty złożone po upływie ww. terminu nie będą rozpatrywane.

Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego w Giżycku Bank PEKAO SA 42 1240 5787 1111 0010 5856 4508. Wadium należy wnieść do dnia 12 kwietnia 2021 r. (włącznie). Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków na rachunek Urzędu Miejskiego w Giżycku.

Etap I – otwarcie ofert ich formalna weryfikacja odbędzie się w dniu 16 kwietnia 2021 r. o godz. 1215 w pok. 104 Urzędu Miejskiego w Giżycku. Etap I jest jawny dla oferentów.

Etap II – odbędzie się w dniach 16 – 26 kwietnia 2021 r. i obejmuje ocenę dopuszczalności realizacji koncepcji zagospodarowania nieruchomości do realizacji. Etap II jest jawny wyłącznie w zakresie wyniku oceny członków Komisji ujawnionych na Kartach indywidualnej oceny ofert.

Etap III – ustny przetarg mający na celu uzyskanie najwyższej wysokości rocznego czynszu dzierżawnego netto odbędzie się w dniu 28 kwietnia 2021 r. o godz. 12:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Giżycku.

POZOSTAŁE  WARUNKI:

 1. Oferent przed przystąpieniem do przetargu zobowiązany jest do zapoznania się ze stanem technicznym nieruchomości, parametrami nieruchomości, ograniczeniami wynikającymi z jej sąsiedztwa oraz możliwościami prowadzenia w tym kontekście zamierzonej działalności (dojście, dojazd, wymagania techniczno – sanitarne).
 2. Oferent przed przystąpieniem do przetargu zobowiązany jest do zapoznania się z warunkami przetargu.
 3. Oferta i wszystkie oświadczenia złożone w ramach przetargu przez oferenta winny być podpisane przez oferenta.
 4. Na każdym etapie przetargu oferent działa osobiście lub przez należycie umocowanego pełnomocnika legitymującego pełnomocnictwem sporządzonym na piśmie z podpisem notarialnie poświadczonym.
 5. Niezależnie od opłacania czynszu dzierżawca zobowiązany będzie do opłacania podatku od nieruchomości, bieżących kosztów eksploatacyjnych dzierżawionej nieruchomości oraz zawarcia umów cywilnoprawnych, m.in. umów na dostawę energii elektrycznej.
 6. Do czynszu dzierżawnego ustalonego w drodze przetargu, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 106) zostanie doliczony podatek VAT.
 7. Czynsz dzierżawny będzie płatny wedle wyboru: z góry do 31 marca każdego roku bądź w ratach kwartalnych płatnych w terminach: I rata do 15 marca, II rata do 15 maja, III rata do 15 września, IV rata do 15 listopada na rachunek bankowy wskazany w umowie dzierżawy.
 8. Wygrywający przetarg przed podpisaniem umowy dzierżawy składa organizatorowi przetargu w terminie 14 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z zobowiązaniami podatkowymi oraz zaświadczenie o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenie społeczne lub o uregulowanym sposobie zapłaty zaległości, opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed ich złożeniem.
 9. Umowa dzierżawy nie będzie zawarta, a wadium ulegnie przepadkowi na rzecz Gminy, w przypadku stwierdzenia, że złożone przez uczestnika przetargu, dokumenty, oświadczenia lub informacje są nieprawdziwe lub zostały podrobione lub przerobione.
 10. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo do wyłącznej, wiążącej  interpretacji zapisów ogłoszenia, jak również jego załączników.
 11. Organizator przetargu (Burmistrz Miasta Giżycka) ma prawo zamknięcia przetargu bez wyboru którejkolwiek z ofert do dnia poprzedzającego wskazaną w warunkach przetargu datę przeprowadzenia etapu III. Przetarg może być odwołany lub unieważniony z ważnych powodów, co wymaga uzasadnienia.
 12. Ogłaszający przetarg zastrzega sobie prawo do zmiany warunków przetargu do momentu złożenia ofert, w tym do wydłużenia terminu do składania ofert.
 13. Wadium wpłacone przez oferenta, który wygrał przetarg zalicza się na poczet czynszu, a wadia wpłacone przez pozostałych oferentów zwracane są niezwłocznie przelewem po rozstrzygnięciu przetargu, na konto, z którego dokonano przelewu.
 14. Wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy Miejskiej Giżycko w razie uchylenia się przez oferenta, który wygrał przetarg od zawarcia umowy dzierżawy, w terminie i miejscu wyznaczonym przez Gminę Miejską Giżycko.
 15. Szczegółowych informacji o nieruchomości udziela Wydział Mienia Urzędu Miejskiego w Giżycku, Aleja 1 Maja 14, pok. 121, tel. 87 7324 154.

Źródło: UM Giżycko (mojegizycko.pl)

Subskrybuj
Powiadom o
guest

1 Komentarz
najnowsze
najstarsze najwięcej głosów
Informacje zwrotne w linii
Zobacz wszystkie komentarze
Albert.

O , to ja pierwszy składam oferte. Obiecuje , ze wybuduje taraz widokowy , z widokiem na taras widokowy usytuowany na Brunonie. Wstep wolny.