Konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Gminy Giżycko na lata 2023 – 2030

0

Zarządzeniem Nr 111.2023 Wójta Gminy Giżycko z dnia 30 sierpnia 2023 r. ogłoszone zostały konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Gminy Giżycko na lata 2023 – 2030 – dokumentu wskazującego kierunki oraz cele strategiczne określające rozwój Gminy Giżycko w ciągu najbliższych lat.

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1259), projekt strategii podlega konsultacjom w szczególności z sąsiednimi gminami i ich związkami, lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi, mieszkańcami gminy oraz właściwym dyrektorem regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Celem konsultacji jest umożliwienie mieszkańcom oraz pozostałym interesariuszom, złożenie uwag dotyczących projektu dokumentu. Przesłane uwagi pozwolą na poznanie opinii oraz oceny treści projektu dokumentu Strategii, a dzięki temu umożliwią wprowadzenie do dokumentu ewentualnych korekt.

Uwagi i opinie do projektu Strategii można składać w następujący sposób:

1) pisemnie lub za pomocą poczty elektronicznej poprzez złożenie uwag do projektu Strategii Rozwoju Gminy Giżycko na lata 2023-2030 za pomocą formularza zgłaszania uwag dostępnego w Punkcie Obsługi Interesanta Urzędu Gminy Giżycko i opublikowanego wraz z projektem Strategii poniżej w załącznikach i Biuletynie Informacji Publicznej https://bip.ugg.pl/.

Przekazania uwag można dokonać:

a) w Punkcie Obsługi Interesanta Urzędu Gminy Giżycko, ul. Mickiewicza 33, 11-500 Giżycko,

b) pocztą tradycyjną na adres Urzędu Gminy Giżycko, ul. Mickiewicza 33, 11-500 Giżycko,

c) za pomocą poczty elektronicznej na adres ugg@ugg.pl – za ważne uznaje się stanowiska przekazane w postaci skanu podpisanego formularza uwag lub podpisane elektronicznie. W tytule wiadomości należy wpisać „Uwagi do Strategii”,

d) pisemnie podczas dyżurów konsultacyjnych, które odbędą się w dniach 11.09.2023 r. oraz 18.09.2023 r. w godzinach od 13:30 do 15:30 w budynku Urzędu Gminy Giżycko, pokój nr 28.

Konsultacje potrwają od 07.09.2023 r. do 13.10.2023 r. do godz. 15:00 (decyduje data wpływu do Urzędu)

Z przeprowadzonych konsultacji sporządzone zostanie sprawozdanie podlegające opublikowaniu:

1) na stronie internetowej Urzędu Gminy Giżycko: https://ugg.pl,

2) na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Giżycko, https://bip.ugg.pl/,

3) na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Giżycko, ul. Mickiewicza 33, 11-500 Giżycko
w terminie 30 dni od dnia zakończenia konsultacji społecznych.

Wójt Gminy Giżycko zachęca do aktywnego udziału w konsultacjach i składania opinii oraz uwag w formie pisemnej oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Informacja o konsultacjach dot. Strategii Rozwoju Gminy Giżycko [0.27 MB]

Zarządzenie Nr 111.2023 Wójta Gminy Giżycko [0.13 MB]

Diagnoza sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej Gminy Giżycko [1.24 MB]

Projekt Strategii Rozwoju Gminy Giżycko na lata 2023-2030 [1.31 MB]

Formularz zgłaszania uwag do Strategii Rozwoju [0.02 MB]

Urząd Gminy Giżycko

Reklama