Konkurs na prowadzenie pozalekcyjnych zajęć teatralnych

0

Konkurs na prowadzenie pozalekcyjnych zajęć teatralnych dla dzieci i młodzieży jako element oddziaływań profilaktycznych z zakresu profilaktyki antyalkoholowej, antynarkotykowej oraz przeciwko uzależnieniom behawioralnym, przemocy, cyberprzemocy i agresji.

Wójt Gminy Giżycko ogłasza konkurs na prowadzenie pozalekcyjnych zajęć teatralnych dla dzieci i młodzieży jako element oddziaływań profilaktycznych. Konkurs skierowany jest do nauczycieli ze szkół podstawowych z terenu gminy Giżycko.

1. Postanowienia ogólne

Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć teatralnych jako element oddziaływań profilaktycznych z zakresu profilaktyki uzależnień. Konkurs realizuje założenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkotykowych oraz uzależnień behawioralnych na 2024 rok.

2. Cele – zadania konkursu:

1) Promowanie wśród dzieci i młodzieży zachowań wyrażających empatię, koleżeństwo, współpracę, dobrą komunikację, pomoc i wrażliwość na potrzeby drugiego człowieka.

2) Wskazywanie korzyści płynących ze zdrowego i aktywnego stylu życia wolnego od alkoholu, narkotyków, „dopalaczy”, „ energetyków” i innych substancji psychoaktywnych.

3) Edukacja dzieci i młodzieży w zakresie konstruktywnego rozwiązywania konfliktów, współdziałania i zysków płynących z budowania dobrego klimatu w swoim środowisku.

4) Mobilizowanie dzieci i młodzieży do poszerzenia wiedzy o prawnych skutkach zachowań agresywnych i przemocowych.

5) Kreowanie wizerunku młodego człowieka wolnego od przemocy, w tym cyberprzemocy.

6) Inspirowanie środowiska szkolnego do działań w zakresie profilaktyki agresji i przemocy poprzez formy aktywne, w tym formy teatralne.

7) Wystawienie przedstawienia /małej formy teatralnej/ przewidywany termin – maj 2024 roku.

3. Termin realizacji zadania: Marzec – maj 2024 roku

4. Podstawą realizacji zadania jest opracowanie programu profilaktyki uzależnień

Oferta powinna zawierać:

1) Tytuł programu, cel realizacji zadania, datę rozpoczęcia i zakończenia programu, opis planowanych działań, liczbę dzieci i młodzieży, która skorzysta w wyniku realizacji programu, wymierne rezultaty, które powstaną w wyniku realizacji programu

2) Program powinien być spójny ze szkolnym programem profilaktyki lub programem opiekuńczo-wychowawczym placówki.

3) Realizacja powinna odbywać się poza godzinami lekcyjnymi uczestników oraz poza godzinami pracy etatowej realizatorów.

4) Opinię dyrektora szkoły o przydatności programu do realizacji w placówce.

5) Wnioskowaną kwotę na realizację programu, z uwzględnieniem stawki godzinowej brutto za pracę nauczyciela/pedagoga.

5. Na konkurs przewiduje się kwotę 9 000,00 zł /dziewięć tysięcy zł/.

6. Termin składania ofert: Oferty z dokumentami w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Organizacja pozalekcyjnych zajęć teatralnych dla dzieci i młodzież w zakresie profilaktyki uzależnień” należy składać w Urzędzie Gminy Giżycko (Punkt Obsługi Klienta – parter) w terminie do 8 marca 2024 roku, do godz. 9:00.

7. Kryteria przyznania środków na realizację zajęć w ofercie konkursowej:

1) Zgodność tematyki projektu z celami szczegółowymi konkursu – 12 pkt;

2) Innowacyjność, atrakcyjność projektu – 10 pkt;

3) Kwota na realizację projektu:
12 pkt /poniżej 2000,00 zł/
08 pkt /od 2000,00zł – 2500,00 zł/
04 pkt /powyżej 2500,00 zł/

8. Informacje dodatkowe:

1) Z realizatorami programów zostaną podpisane umowy zlecenia.

2) Wyboru ofert dokona komisja powołana zarządzeniem Wójta.

3) Informacja o wynikach rozstrzygnięcia konkursu zostanie zamieszczona na stronie internetowej Gminy Giżycko www.ugg.pl

4) Informacji dodatkowych dotyczących konkursu udziela Pełnomocnik Wójta ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych Pani Helena Sałata tel. 874299947

(Urząd Gminy Giżycko)

Subskrybuj
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Informacje zwrotne w linii
Zobacz wszystkie komentarze