Informacja dla przedsiębiorców korzystających z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

0

Informacja dla przedsiębiorców korzystających z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w miejscu sprzedaży dotycząca zwolnienia z opłaty.

Zgodnie z uchwałą nr XXXVII/7/2021 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie zwolnienia i zwrotu części opłaty należnej w roku 2021 za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na terenie miasta Giżycko:

§ 1. Zwalnia się przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na terenie Gminy Miejskiej Giżycko z ¼ opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, o której mowa wart.111 ust.1 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U.z 2019r. poz.2277 z późn. zm.) należnej w 2021 roku.
§ 2. 1. Zwraca się 1/4 opłaty za rok 2021 wniesionej jednorazowo w terminie do 31 stycznia 2021 roku przez przedsiębiorców posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na terenie Gminy Miejskiej Giżycko.

Przedsiębiorcom, którzy dokonali wpłaty I raty w ustawowym terminie przysługuje jej proporcjonalny zwrot lub zaliczenie w poczet kolejnych rat.

§ 3. W celu uzyskania zwrotu, o którym mowa w §2, należy złożyć wniosek stanowiący załącznik   do niniejszej uchwały w terminie do 30.04.2021 r.

W związku z panującą sytuacją epidemiczną, wymagane druki do złożenia:

Wniosek o zwolnienie/zwrot/zaliczenie w poczet kolejnych rat części opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, należnej w 2021,
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc publiczną związaną z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz jej skutków

dostępne są na stronie Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej w Giżycku BIP   https://bip.gizycko.pl/jednostki_podlegle/2/282/centrum_profilaktyki_uzaleznien_i_integracji_spolecznej

Składanie dokumentów może nastąpić drogą tradycyjną poprzez złożenie do skrzynki podawczej na korespondencję wystawionej przed Urzędem Miejskim w Giżycku lub drogą pocztową na adres:

Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej

Al. 1 Maja 14

11-500 Giżycko

Wszelkie pytania dotyczące sprawy pod nr telefonu: 602 837 586

Ewa Ostrowska
Dyrektor Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej
www.centrumprofilaktyki.pl
tel. 87 429 13 36

Subskrybuj
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Informacje zwrotne w linii
Zobacz wszystkie komentarze