GOPS Giżycko: nabór wniosków w ramach programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2024

0

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Giżycku informuje o naborze wniosków w ramach programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 finansowanego z Funduszu Solidarnościowego.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  • Dziećmi do ukończenia 16 roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności,
  • Osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności ( zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz.U. z 2023 r. poz.100, z późn.zm)
    – poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Program adresowany jest do członków lub opiekunów sprawujących opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, którzy wymagają usług opieki wytchnieniowej, zwanych dalej „uczestnikami Programu”.

Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna, o których mowa w ust.1, we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawowania całodobowej opieki nad tą osoba niepełnosprawną.

Informacje oraz wnioski można pobrać ze strony: https://gopsgizycko.naszops.pl/projekty-i-programy/opieka-wytchnieniowa-edycja-2024

(GOPS Giżycko)