Emerycie, rencisto! Rozlicz się z pracy z ubiegłego roku

0

Jeśli emeryt lub rencista dorabia do pobieranego świadczenia to dodatkowe zarobki mogą spowodować, że zostanie ono zawieszone albo zmniejszone. Dotyczy to tylko zarobków z działalności objętej obowiązkowymi ubezpieczeniami społecznymi, np. z umowy o pracę.

W 2018 roku wstrzymano wypłatę rent i emerytur w związku z przekroczeniem osiąganych przychodów z oddziału ZUS w  Elbląg  28  osobom, oraz 216 z oddziału w Olsztynie.

Po upływie roku kalendarzowego, w terminie do końca lutego pracujący świadczeniobiorcy muszą powiadomić ZUS o wysokości przychodu uzyskanego z tego tytułu w poprzednim roku kalendarzowym. Tak więc do końca lutego 2019 należy dostarczyć informację o kwocie przychodu uzyskanego w 2018 r.

Nie wszystkich ten obowiązek dotyczy. Wyłączone są z niego z osoby, którym Zakład ustalił prawo do emerytury w wieku powszechnym 60 lat (kobiety) lub 65 lat (mężczyźni), nawet jeśli pobierają jako korzystniejsze inne świadczenia np. rentę rodzinną. Bez ograniczeń mogą również zarabiać mężczyźni pobierający emerytury częściowe, oraz osoby, które mają prawo do renty inwalidy wojennego z tytułu pobytu w obozie i w miejscach odosobnienia lub do renty rodzinnej po takim inwalidzie oraz do renty inwalidy wojskowego w związku ze służbą wojskową lub renty  rodzinnej po żołnierzu, którego śmierć ma związek ze służbą wojskową.wyjaśnia Anna Ilukiewicz regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa warmińsko-mazurskiego.

Aby jak najszybciej Zakład dokonał rozliczenia musimy dostarczyć zaświadczenie stwierdzające łączną kwotę przychodu z wszystkich źródeł. Przychód, który osiągnęliśmy w ubiegłym roku może rodzić skutki finansowe lub nie. Decyzja wydana przez ZUS może potwierdzić wypłacanie świadczenia w prawidłowej wysokości, ustalać zwrot a nawet nadpłatę renty lub emerytury.

 – Pracujący świadczeniobiorcy doskonale orientują się ile wynosi przeciętne wynagrodzenie, które mogą osiągnąć. My ze swojej strony staramy się na bieżąco podawać do wiadomości zmiany tych kwot. Jeśli nawet w niektórych miesiącach limit został przekroczony a w innych nie został osiągnięty rozliczenie w skali roku może nie rodzić żadnych skutków finansowych.  To świadczeniobiorca powinien przedłożyć wniosek i dołączyć zaświadczenia o wszystkich zarobkach osiągniętych w ubiegłym roku kalendarzowym. Aby umożliwić rozliczenie świadczenia w najkorzystniejszy sposób, powinien zadbać o to by zaświadczenie  zawierało miesięczne  kwoty  zarobków – dodaje Ilukiewicz.

Ile mogliśmy zarobić w ubiegłym roku

Roczna niższa  kwota graniczna  przychodu za 2018 r. wynosi – 37 851,70 zł. Przekroczenie tej kwoty skutkuje zmniejszeniem emerytury lub renty o kwotę przekroczenia przychodu nie więcej jednak  niż o kwotę maksymalnego zmniejszenia.

Roczna wyższa  kwota graniczna przychodu za 2018 r. wynosi – 70 295,3 zł. a przekroczenie tej kwoty skutkuje zawieszeniem wypłaty świadczenia.

Kwoty maksymalnych zmniejszeń za 2018 r. wynoszą:

  • 6 954,86 zł – w przypadku pobierania emerytury lub renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy
  • 5 216,56 zł – w przypadku renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy
  • 5 912,06 zł – w przypadku renty rodzinnej pobieranej przez 1 osobę.

Należy pamiętać, że inaczej rzecz się ma w stosunku do osób mających ustalone prawo do emerytury oraz renty z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej. Gdy  osiągają one przychody podlegające obowiązkowi ubezpieczeń społecznych mogą pobierać tylko jedno świadczenie, niezależnie od kwoty dodatkowego przychodu.

Nowe kwoty przychodu od 1 marca

Wysokość kwot wpływających na zmniejszenie lub zawieszenie świadczenia zmienia się cztery razy do roku: w marcu, w  czerwcu, wrześniu i w grudniu. Można bez żadnych konsekwencji dorabiać do świadczenia, jeśli nasz przychód nie jest wyższy niż 70 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Kwota ta od marca będzie  wynosić 3 404,70 zł. Jeśli jednak przekroczymy ten próg, a nie osiągnęliśmy powszechnego wieku emerytalnego i nie posiadamy ustalonego prawa do emerytury – Zakład może nam zawiesić lub zmniejszyć świadczenie. Nasza wypłata zostanie zmniejszone, jeśli osiągniemy przychód przekraczający 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, ale nie wyższy niż 130% tego wynagrodzenia. Jeśli nasze zarobki przekroczą 130% przeciętnego wynagrodzenia, tj. 6 322,90 zł – ZUS zawiesi nam wypłatę świadczenia.

Kwoty maksymalnych zmniejszeń z tytułu osiągania przez emeryta-rencistę przychodów w granicach między 70% a 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia:

  • 599,04 zł – dla emerytur i rent z tytułu całkowitej niezdolności do pracy,
  • 449,31 zł – dla rent z tytułu częściowej niezdolności do pracy,
  • 509,22 zł – dla rent rodzinnych, do których uprawniona jest jedna osoba.

Ile może dorobić osoba pobierająca rentę socjalną

Od 1 marca wzrośnie też kwota przychodu, jaką mogą uzyskać osoby pobierające rentę socjalną. Wyniesie ona 3 404,70 zł. W przypadku tego świadczenia nie są stosowane kwoty zmniejszenia. Prawo do renty socjalnej jest zawieszane, gdy kwota przychodu przekroczy 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwarta kalendarzowy.

Anna Ilukiewicz

Regionalny Rzecznik Prasowy ZUS 

województwa warmińsko-mazurskiego

Subskrybuj
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Informacje zwrotne w linii
Zobacz wszystkie komentarze