Emeryci i renciści będą mogli dorobić więcej

0

Od 1 marca pracujący renciści i emeryci, którzy nie ukończyli powszechnego wieku emerytalnego (60/65 lat), będą mogli więcej dorobić do swoich świadczeń. Zmieniają się limity zarobkowe dla świadczeniobiorców i będą one wyższe niż w poprzednim kwartale.

Emeryci, którzy ukończyli powszechny wiek emerytalny (60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn) mogą mieć dodatkowe przychody bez ograniczeń. Oprócz nich zarobić bez limitu mogą również niektórzy renciści. Są to osoby, które pobierają renty dla inwalidów wojennych i renty rodzinne po takich inwalidach, renty dla inwalidów wojskowych, których niezdolność do pracy pozostaje w związku ze służbą wojskową lub renty rodzinne po żołnierzach, których śmierć ma związek ze służbą wojskową. Jednak o limitach w dorabianiu muszą pamiętać wcześniejsi emeryci i pozostali renciści, którzy nie osiągnęli wieku emerytalnego.

Ile możesz dorobić do renty i emerytury

Nowe progi przychodu obowiązują od 1 marca 2022 r. do końca maja 2022 roku. Pierwszy wynosi 4196,60 zł brutto, czyli 70 proc. przeciętnego wynagrodzenia. W tym czasie emeryci, którzy pobierają wcześniejsze emerytury i renciści mogą dorobić bez ryzyka zmniejszenia świadczenia do kwoty 4196,60 złotych. Jeśli osiągną przychód przekraczający 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, ale nie wyższy niż 130 proc. tego wynagrodzenia, to świadczenie zostanie zmniejszone o kwotę przekroczenia, nie wyższą jednak niż kwota maksymalnego zmniejszenia, tj.: 691,94 zł w przypadku emerytury i renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy; 518,99 zł w przypadku renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy i 588,19 zł w odniesieniu do renty rodzinnej, do której uprawniona jest jedna osoba.

Drugi próg wynosi 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia, a od marca będzie to 7793,70 zł brutto. Jego przekroczenie powoduje zawieszenie wypłaty świadczenia za dany miesiąc.

Dodatkowy dochód a renta socjalna

Od 2022 r. obowiązują korzystne zmiany dla osób, które dorabiają do renty socjalnej. Stosuje się te same zasady, jak w przypadku renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Dla wielu osób oznacza to możliwość osiągania dodatkowych przychodów i pobierania renty socjalnej w pełnej lub zmniejszonej wysokości – bez zawieszania prawa do świadczenia. Dopiero gdy przychód przekroczy wyższy próg zarobkowy – 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, renta jest zawieszana. To ważna zmiana przepisów, bo w 2021 r. przychód przekraczający 70 proc. przeciętnego wynagrodzenia już powodował zawieszenie renty.

Istotna zmiana dotyczy też sposobu rozliczenia renty. Od nowego roku osoba dorabiająca do renty socjalnej będzie rozliczała się po upływie roku kalendarzowego – rocznie lub miesięcznie. Wcześniej renta była zawieszana na bieżąco – za każdy miesiąc. Węższy jest też zakres przychodów, które wpływają na jej wysokość. Zmniejszenie albo zawieszenie renty socjalnej powoduje m.in. przychód z działalności podlegającej obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym, np. z pracy na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, z pozarolniczej działalności. Od 2022 r. nie będą zmieniały wysokości renty socjalnej przychody z umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, opodatkowanych na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Osoba, która ma przyznaną rentę socjalną powinna zawiadomić ZUS o podjęciu pracy zarobkowej i osiąganych przychodach a po zakończeniu roku kalendarzowego, jednak nie później niż do końca lutego następnego roku, dostarczyć zaświadczenie o wysokości przychodu za ubiegły rok od pracodawcy, zleceniodawcy lub innego płatnika składek. Osoby, które prowadzą działalność gospodarczą powinny złożyć oświadczenie o podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe.

Anna Ilukiewicz

Regionalny Rzecznik Prasowy ZUS 

województwa warmińsko-mazurskiego

Reklama
Subskrybuj
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Informacje zwrotne w linii
Zobacz wszystkie komentarze