Dzieci z Ukrainy w szkołach w gminie Giżycko (komunikat)

0

Informacja w sprawie przyjmowania do szkół dzieci z Ukrainy w szkołach podstawowych na terenie gminy Giżycko.

Rodzice (prawni opiekunowie) dzieci w wieku 7-15 lat z Ukrainy, które przebywają na terenie gminy Giżycko, powinni zgłaszać się do szkół podstawowych, aby zapewnić im realizację obowiązku szkolnego. Uczniowie będą przyjmowani do szkoły na wniosek rodzica (prawnego opiekuna) i kwalifikowani do poszczególnych oddziałów na podstawie dokumentów z poprzedniej szkoły.

Brak dokumentów nie stanowi przeszkody – w takiej sytuacji kwalifikacja odbędzie się na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej.

Wszystkie dzieci z Ukrainy będą uczyły się w oddziałach ogólnodostępnych z polskimi dziećmi. Cudzoziemcy, którzy nie posługują się językiem polskim w stopniu umożliwiającym korzystanie z nauki w szkole mogą uczestniczyć w dodatkowych zajęciach z języka polskiego zorganizowanych w szkole.   

Wnioski i wszelkie informacje dotyczące dokumentacji i przyjęć dzieci dostępne są w szkołach:
* Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Jagiellończyka w Wilkasach, ul. Szkolna 8, Wilkasy – tel. 87 428 01 17, e-mail:  sp.wilkasy@onet.eu
* Szkoła Podstawowa im. księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Bystrym, Bystry – tel. 87 428 33 01, e-mail: sp.bystry@ugg.pl
* Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Upałtach, Upałty – tel. 87 428 34 30, e-mail: szkola_upalty@interia.pl
Na terenie gminy funkcjonuje również:
* Szkoła Podstawowa oraz Przedszkole „SMYK” w Spytkowie prowadzone przez Stowarzyszenie „Edukator” w Łomży, Spytkowo – tel. 87 429 18 68, e-mail: sp.spytkowo@edukator.lomza.pl

ДІТИ З УКРАЇНИ У ШКОЛАХ ГМІНИ ГІЖИЦКО

Інформація про прийом до шкіл дітей з України в ДНЗ ґміни Гіжицько:
Батьки (законні опікуни) дітей 7-15 років з України, які перебувають у ґміні Гіжицько, повинні з’являтися до початкових шкіл, щоб забезпечити здобуття  обов’язкового наьчання дітьму.

Учні будуть зараховані до школи за бажанням одного з батьків (законного опікуна) і будуть кваліфіковані на індивідуальні заняття на підставі документів попередньої школи. Відсутність документів не є перешкодою – в такій ситуації кваліфікація буде проходити за результатами співбесіди.
Усі діти з України навчатимуться на заняттях з польськими дітьми.. Іноземці, які не володіють польською мовою в тій мірі, яка дає їм змогу отримати користь від шкільної освіти, можуть брати участь у додаткових уроках польської мови, організованих у школі.

Заявки та вся інформація  про документацію та прийом дітей доступні в школах:
• Початкова школа ім. Казімежа Ягеллончика у Вількасах, вул. Школьна 8, Вількаси – тел. 87 428 01 17, e-mail: sp.wilkasy@onet.eu
• Початкова школа ім. Отеця Kардинала Стефана Вишинського у Бистром, Бистрий – тел. 87 428 33 01, e-mail: sp.bystry@ugg.pl
• Початкова школа ім. Марії Конопніцької в Упалтах, Упалти – тел.87 428 34 30, e-mail: szkola_upalty@interia.pl
У гміні також є:
• Початкова школа та дитячий садок «SMYK» у Спитькове, яким керує Асоціація «Edukator» у м. Ломжа, Спитьково – тел. 87 429 18 68, e-mail: sp.spytkowo@edukator.lomza.pl

Reklama