2021 to kolejny rok licznych inwestycji w Gminie Giżycko

0

2021 to kolejny rok licznych inwestycji. Gmina Giżycko rozwijała się dynamicznie, korzystając z różnych dofinansowań.

INWESTYCJE ZAKOŃCZONE

Wykonaliśmy  modernizację  z  poprawą  efektywności  energetycznej  budynków  Szkoły  Podstawowej  w  Bystrym. W ramach dofinansowania wykonano docieplenie płytami styropianowymi i montaż 30 monokrystalicznych paneli fotowoltaicznych.

Wybudowaliśmy sieć wodociągową i kanalizacyjną w miejscowości Spytkowo. Zakres robót objął budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej o długości 6615 m wraz z budową 6 szt. przepompowni sieciowych oraz budowę sieci wodociągowej o długości 160 m.

Budowa ścieżek rowerowych po nieczynnych nasypach kolejowych z Grajwa do Nowych Sołdan. Dofinansowanie z Programu Interreg Litwa-Polska kwotą 1 833 842,35 zł.

Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej cz. 1 Pierkunowo – Al. Wojska Polskiego w Giżycku. Inwestycja o wartości 110 558,66 zł.

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wilkaski zrealizowana z udziałem środków z budżetu województwa warmińsko-mazurskiego. W ramach inwestycji została przebudowana droga o długości 218 m.

Partycypowaliśmy w kosztach remontu drogi powiatowej o długości 3,46 km od sołectwa Guty do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 592. 

Utworzyliśmy mieszkanie chronione w Spytkowie z dofinansowania ze środków PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO, program kompleksowego wsparcia dla rodzin „ZA ŻYCIEM”. W ramach zadania zakupiliśmy nieruchomość, wyremontowaliśmy oraz wyposażyliśmy.

Powstał nowy plac zabaw przy promenadzie w Wilkasach z trampolinami naziemnymi dla dzieci i młodzieży. Zadanie to wykonano za kwotę 124 322,25 zł  w ramach dofinansowania z programu Interreg Litwa-Polska.

Oddaliśmy do użytku bibliotekę/świetlicę w Bystrym wykonaną w ramach dofinansowania z programu Interreg Litwa-Polska.

INWESTYCJE W REALIZACJI

Rozpoczęliśmy budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej oraz sieci wodociągowej w sołectwie Kąp i Upałty. Inwestycja jest współfinansowana. Znaczna część prac została już wykonana, tj.  sieć grawitacyjna ok. 500 m z 1140 m, sieć tłoczna ok. 2500 m z 5148 m, sieć wodociągowa około 82 m ze 103 m. Trwa budowa budynku świetlicy w miejscowości Kożuchy Wielkie w ramach dofinansowania z programu Interreg Litwa-Polska. Koszt zadania to 670 000,00 zł. 

Ruszyła budowa świetlicy w miejscowości Wronka w ramach dofinansowania z programu Interreg Litwa-Polska. Koszt zadania to 424 000,00 zł.

Trwa rozbudowa Szkoły Podstawowej w Bystrym o dodatkowe oddziały przedszkolne. Zadanie współfinansowane ze środków Programu Interreg V-A Litwa – Polska. Wartość umowy to 1 387 000,00 zł.

Zawarliśmy umowę na przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej na terenie SM „NIEGOCIN” w sołectwie Bystry. Zadanie współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych kwotą 1 000 000,00 zł. Wartość umowy: 1 560 870,00 zł.

Podpisaliśmy umowę na realizację kolejnych zadań  budowy sieci wod-kan. Umową objęte są zadania:

– budowa sieci wodociągowej w Szczybałach Giżyckich o długości 817 m. Dofinansowanie 56 561,58 zł
– budowa sieci wodociągowej w Kozinie o długości 2 907,9 m. Dofinansowanie 246 095,64 zł
– budowa sieci kanalizacyjnej w Wilkaskach o długości 476 m. Dofinansowanie 112 378,01 zł.

Ruszyła budowa chodnika w miejscowości Bogacko. Wartość umowy: 187 900,00 zł brutto.

Rozpoczęto budowę ścieżki rowerowej w miejscowości Doba w ramach inwestycji z dofinansowaniem p.n. „Mazurska Pętla Rowerowa” ETAP I B.

Otrzymaliśmy dofinansowanie na poprawę bezpieczeństwa przejść dla pieszych i realizujemy inwestycje:

– przebudowujemy przejścia dla pieszych na ul. Kwiatowej w miejscowości Wilkasy. Całkowita wartość wydatków kwalifikowanych: 17 370,70 zł. Dofinansowanie 80%,
– budujemy przejścia dla pieszych na ul. Brzozowej w miejscowości Wilkasy. Całkowita wartość wydatków kwalifikowanych: 18 066,63 zł. Dofinansowanie 80%,
– budujemy dwa przejścia dla pieszych w obrębie skrzyżowania ul. Kwiatowej z ul. Brzozową w miejscowości Wilkasy. Całkowita wartość wydatków kwalifikowanych 34 684,33 zł. Dofinansowanie 80%.

DOFINANSOWANIA

Otrzymaliśmy 8 415 000,00 złotych dofinansowania na rozbudowę Szkoły Podstawowej w Wilkasach.

Otrzymaliśmy dofinansowanie w kwocie 200 000,00 zł na rozwój infrastruktury rekreacyjno – turystycznej w miejscowościach Wilkasy, Kozin i Bogaczewo. Planowany koszt: 288 729,36 zł. W ramach zadania planuje się  w Wilkasach: budowę pomostu pływającego oraz slipu, parkingu, urządzenie placu zabaw dla dzieci, zakup i montaż lamp solarnych oraz urządzenie tarasu widokowego; w Kozinie: remont pomostu oraz zakup i montaż przebieralni drewnianej z podjazdem dla niepełnosprawnych; w Bogaczewie – urządzenie innowacyjnego placu zabaw dla dzieci. Otrzymaliśmy dofinansowanie na termomodernizację budynku Urzędu Gminy. Dofinansowanie 80%.

INNE DZIAŁANIA

INICJATYWA LOKALNA. W Sołectwie Upałty Małe: kosze na śmieci zostały zakupione ze środków gminy, a zamontowali je mieszkańcy. W Sołectwie Bogaczewo: mieszkańcy z budżetu gminy zakupili dwie tablice wraz z profilami metalowymi. Zorganizowali materiały fotograficzne, mapy i przygotowali tekst do umieszczenia na tablicach. W Sołectwie Guty: mieszkańcy z budżetu gminy zakupili rośliny ozdobne i tuje oraz zamontowano grill z rusztowaniem. W Sołectwie Bogacko: z budżetu gminy zakupiono kostkę brukową, a wykonaniem boiska do koszykówki zajęli się mieszkańcy Bogacka. W Sołectwie Spytkowo: z budżetu gminy zakupiono ławki i stoły, a następnie organizowano spotkania, podczas których omawiano potrzeby segregowania śmieci oraz sposoby wykorzystania przedmiotów do recyklingu. Prowadzimy postępowanie o udzielenie zamówienia na dostawę autobusów elektrycznych oraz stacji ładowania pojazdów elektrycznych w ramach projektu z którego otrzymaliśmy dofinansowanie pn. „Rozwój zrównoważonego transportu publicznego w Gminie Giżycko”. Prowadzimy postępowanie o udzielenie zamówienia na wymianę opraw oświetlenia ulicznego w ramach dofinansowania.

Podpisano umowę na zadanie z dofinansowaniem na budowę ścieżki pieszo-rowerowej oraz punktu widokowego w Wilkasach.

Jak co roku, partycypujemy w kosztach zakupu sprzętu do szpitala w Giżycku. W 2021 r. dołożyliśmy do  zakupu aparatu USG, który zasilił oddział Ginekologiczno-Położniczy oraz Oddział Noworodkowy.

Wydaliśmy przewodnik – SERCE WIELKICH JEZIOR WĘDRÓWKI PO GMINIE GIŻYCKO  z dofinansowaniem ze środków zewnętrznych dostępny pod adresem https://ugg.pl/wiadomosci/162185

Mieszkańcy sołectw w ramach funduszu sołeckiego wsparli swoich druhów. Łącznie w latach 2020 i 2021 na wyposażenie osobiste strażaków mieszkańcy przekazali 42 876,84 zł. Gmina dofinansowała zakupy kwotą 12 582,75 zł.

Weszliśmy w skład 19 samorządów, które utworzyły Społeczną Inicjatywę Mieszkaniową „KZN-Północ” Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie. Zadaniem spółki będzie budowa mieszkań na wynajem z możliwością dojścia do własności. Otrzymaliśmy 3 mln zł wsparcia rządowego, które przekazaliśmy spółce.

Zrealizowano program zapobiegania nadwadze i otyłości u osób zamieszkałych na terenie gminy Giżycko. Lokalna Organizacja Turystyczna LOT Mazury odnowiła i uzupełniła oznakowanie żółtego i czarnego szlaku rowerowego. Szlak czarny o długości 6 km przebiega przez Pieczonki i Spytkowo, natomiast szlak żółty na terenie naszej Gminy osiąga długość 12,5 km i przebiega przez Sulimy, Pieczonki oraz Świdry.

Gmina Giżycko zorganizowała dla najmłodszych mieszkańców w wieku 6-15 lat 5-dniowe półkolonie. Gwarek – Centrum Aktywnego Wypoczynku prowadził różnorodne zajęcia tematyczne, Wioska Surfów Wilkasy zajęcia z zakresu windsurfingu i sportów wodnych, a AZS Wilkasy zajęcia sportowe, w tym tenis i żeglarstwo.

Zorganizowaliśmy obóz taneczny. Zadanie współfinansowane z Euro Programu Interreg V-A Litwa – Polska. W wydarzeniu uczestniczyły dzieci i młodzież w wieku od 9 do 16 lat z terenu gminy Giżycko oraz z zaprzyjaźnionego rejonu trockiego na Litwie.

Za nami kolejna odsłona projektu z Programu Interreg V-A Litwa – Polska. 16-osobowa dziecięca Grupa Pieśni i Tańca „Niegocin” z instruktorką GOKiR w Wilkasach odwiedziła Troki.

Grupa mieszkańców uczestniczyła w wydarzeniu pn. „Dni Dziedzictwa Kulinarnego Trok”.

Ruszyła przebudowa Kanału Piękna Góra. Koszt to 2 808 547,99 zł. Prace potrwają do marca przyszłego roku.

Odbyła się czwarta Gala wręczenia Stypendiów Wójta Gminy Giżycko uzdolnionym uczniom. Zostało przyznanych 30 stypendiów w trzech kategoriach.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Giżycku w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019 – 2023”, realizuje pomoc dla osób potrzebujących wsparcia w formie posiłków, produktów żywnościowych bądź pomocy pieniężnej. Koszt działań w ramach środków własnych to 117 000,00 zł, a z dotacji celowej budżetu państwa wpłynęło 175 500,00 zł.                                              

Wójt Gminy Giżycko Marek Jasudowicz