Przyszły rok szkolny będzie pierwszym, w którym rozpocznie się wdrażanie zmian związanych z reformą oświatową. I choć większość z nich zacznie obowiązywać właśnie od 1 września 2017 r., to już w tym roku szkolnym część zadań spoczywających na organach prowadzących czy dyrektorach szkół musi być wykonana.

Harmonogram wdrażania zmian w oświacie

 

Termin Zadanie Wyjaśnienie/uwagi
Do 25 stycznia 2017r. Opracowanie projektu uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkolnej do nowego ustroju szkolnego  na podstawie art. 206 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe. Gmina Miejska Giżycko
25 stycznia 2017r. Przekazanie dyrektorom szkół, radom rodziców i związkom zawodowym do wstępnej konsultacji projektu uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkolnej do nowego ustroju szkolnego. Gmina Miejska Giżycko
26 -30 stycznia Zgłaszanie ewentualnych uwag do projektu ww. uchwały. Gmina Miejska Giżycko. Wstępne uwagi do projektu.
1 lutego 2017r. Przekazanie projektu ww. uchwały do Rady Miejskiej w Giżycku.
8 lutego 2017r. Sesja Rady Miejskiej – przyjęcie projektu uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego.

Przyjęcie uchwały dotyczącej terminów i kryteriów rekrutacji do szkół na podstawie art. 204 ww. ustawy.

Ewentualne uwagi do projektu, dyskusja.
Do 10 lutego 2017r. Przesłanie do zaopiniowania ww. uchwały do związków zawodowych i Kuratora Oświaty. Kurator i związki zawodowe mają 21 dni na wyrażenie opinii i zgłoszenie uwag do uchwały.
Do 31 marca 2017r. –wstępnie termin sesji ustalono na 23 marca 2017r. Rada Miejska w Giżycku po otrzymaniu pozytywnej opinii właściwego kuratorium oświaty (oraz opinii związkowej), podejmie uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego – druga uchwała wydana na podstawie art. 210 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe. Nieuwzględnienie stanowiska kuratorium w uchwale w sprawie dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego (uchwale ostatecznej) będzie równoznaczne z uzyskaniem opinii negatywnej.

 

Do 10 kwietnia 2017r. Opracowanie przez dyrektorów arkuszy organizacyjnych szkół. Uwaga! Nie wydano jeszcze przepisu, termin wynika z projektu rozporządzenia wykonawczego.
Do 30 kwietnia 2017r. Uzyskanie wymaganych ustawą opinii przed zatwierdzeniem przez organ prowadzący arkuszy organizacyjnych szkół. Termin jw. wynika z projektu rozp. Opiniuje Kurator Oświaty
Do 25 maja 2017r. Organ prowadzący zatwierdza arkusze organizacyjne szkół Termin jw. wynika z projektu rozp. Zatwierdza Burmistrz.
Najpóźniej 15 maja 2017 r. lub 2018 r. Na rok szkolny 2017/2018 i 2018/2019 dyrektor gimnazjum samorządowego typuje nauczycieli zatrudnionych na podstawie mianowania i umowy o pracę na czas nieokreślony, których dalsze zatrudnienie nie będzie możliwe ze względu na zmiany organizacyjne powodujące wygaszenie kształcenia w gimnazjum. Dyrektor wręcza każdemu z wytypowanych nauczycieli pisemne informacje o przeniesieniu w stan nieczynny. Brak reakcji nauczyciela bądź zgoda wyrażona w ciągu 7 dni od otrzymania pisemnej informacji skutkuje przejściem w stan nieczynny z 1 września 2017 r. lub 2018 r.

 

Najpóźniej 30 maja 2019 r. Dyrektor gimnazjum samorządowego wypowiada stosunki pracy pozostałych nauczycieli i pracowników niepedagogicznych. Dyrektor wręcza każdemu z nadal pozostających w zatrudnieniu nauczycieli i pracowników samorządowych oświadczenia woli o wypowiedzeniu stosunku pracy.
Do 15 maja 2017 r. lub 2019 r. Dyrektorzy przekształcanych szkół (innych niż gimnazja) informują nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych o zmianie pracodawcy. Nowa placówka staje się stroną stosunków pracy z nauczycielami i pracownikami niepedagogicznymi dotychczasowej placówki. Skutek ten następuje z mocy prawa, a zatem z pracownikami nie zawiera się nowych stosunków pracy oraz nie sporządza aneksów do umów (aktów mianowania). Jedynym obowiązkiem dyrektora jest poinformowanie o tym fakcie wszystkich pracowników szkoły. Informacja taka powinna zostać przekazana pracownikom pisemnie − indywidualnie lub zbiorowo. Podwładny natomiast powinien podpisem potwierdzić, że się z nią zapoznał.
Do 15 maja 2017 r., 2018 r. lub 2019 r. Dyrektorzy gimnazjów przekształcanych/włączanych do innych szkół, jak również zespołów szkół składających się z gimnazjum, informują nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych o zmianie pracodawcy.
1 września 2017 r. Dotychczasowa 6-letnia szkoła podstawowa staje się 8-letnią szkołą podstawową. Tak samo będzie w przypadku zespołu szkół, w skład którego wchodzi dotychczasowa 6-letnia szkoła podstawowa i gimnazjum – stanie się 8-letnią szkołą podstawową. W roku szkolnym 2017/2018 i 2018/2019 w przekształconej szkole podstawowej prowadzone będą także klasy dotychczasowego gimnazjum, aż do czasu wygaszenia kształcenia.

Dyrektor gimnazjum, w przypadku zakończenia działalności tej szkoły, zajmuje stanowisko do końca okresu, na jaki mu je powierzono, jednak nie dłużej niż do 31 sierpnia 2019 r. W przypadkach szkół nowego systemu, w ramach których będą funkcjonowały do wygaśnięcia oddziały gimnazjalne, organ prowadzący będzie miał możliwość przedłużenia powierzania stanowiska dyrektorowi, któremu w trakcie przeprowadzania zmian zakończy się kadencja, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2019 r.

Od 1 września 2017r. Likwiduje się klasę I, a w latach następnych – kolejne klasy dotychczasowego gimnazjum.
1 września 2017 r. Przekształcenie dotychczasowej 3-letniej zasadniczej szkoły zawodowej w 3-letnią branżową szkołę I stopnia. Na rok szkolny 2017/2018 nie będzie prowadzona rekrutacja do klas pierwszych 3-letnich zasadniczych szkół zawodowych, co oznacza, że 1 września 2017 r. nastąpi likwidacja klasy I zasadniczej szkoły zawodowej, a w następnych latach kolejnych klas.
1 września 2017 r. Zespół szkół, w skład którego wchodzi wyłącznie gimnazjum i zasadnicza szkoła zawodowa, staje się branżową szkołą I stopnia. Dyrektor zespołu szkół staje się dyrektorem branżowej szkoły I stopnia i zajmuje stanowisko do końca okresu, na jaki powierzono mu stanowisko dyrektora zespołu szkół.
Do 31 stycznia 2017r. 6-letnia publiczna szkoła podstawowa prowadzona przez osobę prawną niebędącą JST lub osobę fizyczną z 1 września 2017 r. może stać się 8-letnią szkołą podstawową – o ile osoba prowadząca szkołę nie poinformuje organu JST (do 31 stycznia 2017 r.), który wydał zezwolenie na założenie szkoły, o zamiarze likwidacji. W przypadku nieprzedłożenia wymaganych dokumentów w wymienionym terminie szkoła ta staje się 1 września 2017 r. 8-letnią szkołą podstawową, obejmującą strukturą organizacyjną klasy I–VI i ulega likwidacji 31 sierpnia 2018 r. W uzasadnionych przypadkach przewiduje się możliwość przedłużenia terminu (30 czerwca 2017 r.) przez właściwy organ JST, gwarantując stabilne ramy czasowe dla wykonania przewidzianej ustawą procedury.

 

Do 30 czerwca 2017r. Prawo dalszego prowadzenia 8-letniej szkoły podstawowej (przez osobę prawną niebędącą JST lub osobę fizyczną) uzyska każdy dotychczasowy organ prowadzący, który przedstawi dokumenty niezbędne dla zachowania aktualności i ciągłości ewidencji samorządowej – zmiana wpisu przez JST do 10 sierpnia 2017 r.
Od 1 września 2017 r. Od roku szkolnego 2017/2018 stosuje się nową podstawę programową kształcenia ogólnego dla 8-letniej szkoły podstawowej w klasach I, IV i VII. A także nową podstawę programową kształcenia w zawodach w:

 • klasach I branżowej szkoły I stopnia,
 • klasach I dotychczasowego czteroletniego technikum,
 • semestrze I szkoły policealnej.

W pozostałych klasach ZSZ, 4-letniego technikum i semestrach szkoły policealnej, do czasu zakończenia kształcenia, stosuje się podstawę programową kształcenia w zawodach.

Starą podstawę programową kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej stosuje się:

 • w roku szkolnym 2017/2018 w klasach II, III, V i VI,
 • w roku szkolnym 2018/2019 w klasach III i VI.

W gimnazjum, do czasu zakończenia kształcenia, stosuje się dotychczasową podstawę programową kształcenia ogólnego dla gimnazjum.

Od 1 września 2017 r. Począwszy od roku szkolnego 2017/2018 stosuje się nowe ramowe plany nauczania w szkołach publicznych. Dotyczy:

 • klasy I, IV i VII szkoły podstawowej,
 • klasy I branżowej szkoły I stopnia,
 • klasy I szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy,
 • semestru I szkoły policealnej.

Natomiast począwszy od roku szkolnego 2019/2020 w:

 • klasie I 4-letniego LO,
 • klasie I 5-letniego technikum.

A od roku szkolnego 2020/2021 – w klasie I branżowej szkoły II stopnia.

Do 30 listopada 2017r. Uchwała w sprawie stwierdzenia przekształcenia szkoły. Organ stanowiący JST zobowiązany będzie stwierdzić przekształcenie szkoły (innej niż gimnazjum) w drodze uchwały.
Do 30 listopada  2017r./do 30 listopada 2019 r. Statuty dotychczasowych przedszkoli, szkół podstawowych, szkół specjalnych przysposabiających do pracy, szkół policealnych i gimnazjów, zachowują moc do dnia wejścia w życie statutów wydanych na podstawie ustawy Prawo oświatowe. Statuty dotychczasowych liceów ogólnokształcących i techników zachowują moc do dnia wejścia w życie statutów wydanych na podstawie ustawy – Prawo oświatowe, nie później niż do 30 listopada 2019 r. Statuty dotychczasowych zasadniczych szkół zawodowych zachowują moc nie później niż do 30 listopada 2017 r.

Natomiast branżowe szkoły I stopnia uchwalą statuty do 30 listopada 2017 r.

Od roku szkolnego 2018/2019 Egzamin ósmoklasisty jako obowiązkowy egzamin zewnętrzny, na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej. Przedmioty obowiązkowe: język polski, język obcy nowożytny, matematyki oraz z jednego wybranego przez ucznia przedmiotu spośród: biologii, chemii, fizyki, geografii i historii (2021/2022). Przepisy przejściowe 2018/2019 – 2020/2021 – język polski, język obcy nowożytny oraz matematyka. Do 1 września 2017 r. Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikuje informator z przykładowymi zadaniami z j. polskiego, j. obcego i matematyki z rozwiązaniami.
Do 31 sierpnia 2019r. Ograniczenie zatrudnienia nauczycielowi gimnazjum do wymiaru niższego niż ½ obowiązkowego wymiaru zajęć nie powoduje przerwania stażu na kolejny stopień awansu zawodowego, rozpoczętego przed dniem ograniczenia zatrudnienia. Nauczyciel zatrudniony w gimnazjum, który przed dniem wygaszenia, przekształcenia albo włączenia gimnazjum do innej szkoły rozpoczął staż na kolejny stopień awansu zawodowego, kontynuuje staż w szkole, w której kontynuuje zatrudnienie, bez względu na jego wymiar.
Do 31 sierpnia 2019r. Tylko do tego terminu  roku szkolnego 2018/2019 można udzielić nauczycielowi gimnazjum urlopu dla poratowania zdrowia.
1 września 2019 r. Dotychczasowe 3-letnie liceum ogólnokształcące stanie się 4-letnim liceum ogólnokształcącym. Na rok szkolny 2020/2021 nie będzie prowadzone już postępowanie rekrutacyjne do klasy I dotychczasowego 3-letniego liceum ogólnokształcącego. Dyrektorzy zespołów szkół stają się dyrektorem odpowiednio liceum ogólnokształcącego albo dyrektorem technikum i zajmują stanowisko do końca okresu, na jaki powierzono im stanowisko dyrektora zespołu szkół.
1 września 2019 r. Zespół szkół, w skład którego wchodzi gimnazjum i liceum ogólnokształcące, stanie się 4-letnim liceum ogólnokształcącym.
1 września 2020 r. Rozpocznie się stopniowe wygaszanie 3-letniego liceum ogólnokształcącego – koniec cyklu kształcenia do 31 sierpnia 2022 r.
1 września 2019 r. Dotychczasowe 4-letnie technikum zostanie przekształcone w 5-letnie technikum.

 

Do roku 2019/2020 prowadzona będzie rekrutacja do dotychczasowego 4-letniego technikum (dla absolwentów gimnazjum), natomiast na rok szkolny 2019/2020 i późniejsze lata rekrutacja będzie prowadzona do 5-letniego technikum (dla absolwentów 8-letniej szkoły podstawowej).
Do 31 sierpnia 2019r. Pierwszeństwo w zatrudnieniu na wolnych stanowiskach. Pierwszeństwo w zatrudnieniu na wolnych stanowiskach pracy dla nauczycieli w szkołach i placówkach, przysługuje nauczycielom przebywającym w stanie nieczynnym.
Do 31 sierpnia 2019r. Podjęcie lub kontynuowanie dodatkowego zatrudnienia w innym przedszkolu, szkole lub placówce przez nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć wymaga uzyskania pisemnej zgody dyrektora placówki wskazanej jako podstawowe miejsce zatrudnienia. Niepoinformowanie o dodatkowym zatrudnieniu może skutkować rozwiązaniem stosunku pracy z nauczycielem z końcem roku szkolnego za 3-miesięcznym wypowiedzeniem. Nie będzie to jednak dotyczyć:

 • nauczycieli przedmiotów teoretycznych w szkołach lub placówkach prowadzących kształcenie zawodowe oraz kwalifikacyjnych kursach zawodowych,
 • nauczycieli praktycznej nauki zawodu,
 • nauczycieli przedmiotów artystycznych w szkołach artystycznych.
1 września 2020 r. Utworzenie branżowej szkoły II stopnia.

 

Pierwsza rekrutacja kandydatów zostanie przeprowadzona na rok szkolny 2020/2021.
Do 31 sierpnia 2023r. Dyrektor szkoły lub placówki prowadzonej przez JST informuje kuratora oświaty sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą lub placówką o wolnych stanowiskach pracy dla nauczycieli. Informacje o wolnych stanowiskach kurator oświaty udostępnia na stronie podmiotowej kuratorium.

 

 

 

 

 

 

- R e k l a m a -
Subskrybuj
Powiadom o
guest

1 Komentarz
najnowsze
najstarsze najwięcej głosów
Informacje zwrotne w linii
Zobacz wszystkie komentarze
Bez nazwy
Bez nazwy
31 stycznia 2017 14:58

A możę coś o początkach likwidacji szkół średnich w powiecie. Nie trzeba reformy MEN. Wystarczą powiatowe. Szpital kona to i czas na szkoły teraz. Kto w tej dziurze będzie teraz przebywał. Miasto ma tylko trochę ponad 28 tysięcy mieszkanców !!!!!!