Już nie przemoc w rodzinie, tylko – domowa

0

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej proponuje zastąpienie pojęcia przemocy w rodzinie sformułowaniem „przemoc domowa”, aby objęło ono również związki nieformalne – informuje Prawo.pl. Nowością jest również to, że zapisy dotyczące przemocy domowej będą dotyczyć również zachowania mającego na celu uzyskanie kontroli nad zasobami ekonomicznymi.

Projekt ustawy trafił właśnie do konsultacji, a jego celem, według resortu rodziny, jest dostosowanie przepisów do obecnych wyzwań, ochrona przed przemocą domową oraz poprawa funkcjonowania systemu przeciwdziałania przemocy na szczeblu centralnym, regionalnym oraz na szczeblu samorządu terytorialnego.

„We współczesnym świecie przemoc domowa jest zjawiskiem coraz bardziej powszechnym. Zakres, wielość form i skutki natury fizycznej, psychologicznej, zdrowotnej czy ekonomicznej sprawiają, że winno się ją uznać za zjawisko społeczne szczególnej kategorii. Przemoc niesie za sobą dotkliwe konsekwencje dla wszystkich osób, których dotyka, zarówno ofiar, sprawców, jak również świadków jej stosowania. Następstwa te obejmują różne sfery życia i rzutują na funkcjonowanie na dalszych etapach” – napisano w uzasadnieniu projektowanych zmian.

Jak podaje Prawo.pl, zmiana pojęcia przemocy „w rodzinie” na „domową” wynika z tego, że – jak wskazuje MRiPS – przemoc stanowi problem również w nieformalnych związkach czy wśród byłych małżonków, którzy rodziną nie są. Resort powołuje się na Konwencję stambulską, która definiuje przemoc jako wszelkie akty fizycznej, seksualnej, psychologicznej lub ekonomicznej przemocy, występujące w rodzinie lub gospodarstwie domowym lub pomiędzy byłymi lub obecnymi małżonkami lub partnerami, niezależnie od tego, czy sprawca i ofiara dzielą miejsce zamieszkania, czy też nie.

W projekcie uwzględniono też przemoc ekonomiczną. Obecne przepisy uwzględniają trzy rodzaje przemocy: fizyczną, psychiczną i seksualną.

„Ze względu na fakt współwystępowania przemocy ekonomicznej z innymi jej formami oraz coraz częstsze jej stosowanie, projektodawca rozszerzył zakres pojęciowy przemocy o czwartą jej formę, tj. przemoc ekonomiczną” – czytamy w uzasadnieniu.

Zgodnie z projektem definicja przemocy domowej ma brzmieć: „należy przez to rozumieć jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie, naruszające prawa lub dobra osobiste osoby doznającej przemocy domowej, w szczególności narażające tę osobę na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, mienia, naruszające jej godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na jej zdrowiu fizycznym lub psychicznym, wywołujące u tej osoby cierpienia, krzywdy moralne oraz mające na celu uzyskanie kontroli w zakresie nabywania i korzystania z posiadanych przez tę osobę zasobów ekonomicznych”.

(źródło: PAP MediaRoom)

Reklama
Subskrybuj
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Informacje zwrotne w linii
Zobacz wszystkie komentarze