Czy Rada Gminy Giżycko odwoła Skarbnika?

0

25 marca 2015 r. odbędzie się VI sesja Rady Gminy Giżycko. Na wniosek Wójta Marka Jasudowicza, radni zagłosują nad podjęciem uchwały, w sprawie  odwołania Skarbnika Gminy Giżycko. Obecnie tą funkcję pełni Pani Małgorzata Elżbieta Biraga, która została powołana na to stanowisko w 2006 r. przez poprzedniego Wójta Andrzeja Sierońskiego. Jeżeli Radni przegłosują wniosek Wójta, Pani Skarbnik straci swoje stanowisko z dniem 31.03.2015 r.  

Czemu obecny Wójt chce odwołać z funkcji Skarbnika osobę, która piastuje to stanowisko od 9 lat? Czy ma to związek z powyborczymi zmianami personalnymi, a może łączy się to ze złą sytuacją finansową gminy, o której wspomina obecny Wójt?

Miejmy nadzieję,że odpowiedź na te pytania przyniesie nam najbliższa sesja Rady Gminy Giżycko.

Pełen program sesji:

1. Otwarcie i stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji Rady Gminy Giżycko.

4. Informacja z działalności Przewodniczącego Rady Gminy.

5. Informacja z działalności Wójta.

6. Zapytania Radnych do Wójta.

7. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej oraz ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej w 2014 roku.

8. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przedstawiciela Gminy Giżycko do Stowarzyszenia Wielkie Jeziora Mazurskie 2020.

9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów rekrutacji, punktacji za poszczególne kryteria oraz dokumentów potwierdzających ich spełnienie, stosowanych w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Giżycko.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Giżycko na lata 2015-2020.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2015 rok.

12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (dz. nr 290/20 o pow. 0,1723 ha położona w miejscowości Spytkowo).

13. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości w drodze przetargu (dz. nr 10/19 o pow. 0,247 ha i dz. nr 20/24 o pow. 1,9798 ha położone w miejscowości Bystry).

14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości w drodze bezprzetargowej (dz. nr 21 o pow. 0,8200 ha położona w obrębie geodezyjnym Wilkasy).

15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości w drodze bezprzetargowej (dz. nr 202 o pow. 0,1792 ha położona w miejscowości Gajewo).

16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości w drodze bezprzetargowej (dz. nr 342/7 o pow. 0,3200 ha położonej w obrębie geodezyjnym Spytkowo).

17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia: Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Giżycko w 2015 roku. 

18. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Wilkasach oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Wilkasach.

19. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Giżycko.

20. Odpowiedzi na zapytania radnych.

21. Sprawy różne i wolne wnioski.

22. Zamknięcie posiedzenia. 

Link do projektów uchwał:

http://bip.warmia.mazury.pl/gizycko_gmina_wiejska/171/1135/Sesja_Nr_VI_2015/

Reklama
Subskrybuj
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Informacje zwrotne w linii
Zobacz wszystkie komentarze