Regulamin oraz cennik treści płatnych

Regulamin oraz cennik korzystania z Serwisu Gizycko.info i usług świadczonych z jego pośrednictwem

Poniższy regulamin obowiązuje od dnia 08.04.2021 r. dla obecnych użytkowników usług płatnych Serwisu Gizycko.info.

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia przez Mazury Press Piotr Suchta Doba 14/4, 11-500 Giżycko NIP: 8451934789 usług, które są oferowane w ramach serwisu Gizycko.info dostępnego na stronie internetowej https://www.gizycko.info/
 2. Korzystanie z Serwisu jest dobrowolne. W przypadku braku akceptacji któregokolwiek z postanowień Regulaminu, dana osoba jest zobowiązana do niekorzystania z Serwisu.

II. Definicje:

 1. Regulamin – niniejszy regulamin wraz z załącznikami będący również regulaminem świadczenia usługi drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity: Dz. U. 2016, poz. 1030, ze zm.). Regulamin dostępny jest na stronach Usługodawcy.
 2. Usługodawca – Mazury Press Piotr Suchta Doba 14/4, 11-500 Giżycko NIP: 8451934789
 3. Użytkownik – osoba fizyczna, która korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Usługodawcę.
 4. Serwis – serwis Gizycko.info, dostępny w ramach domeny gizycko.info administrowanej przez Usługodawcę, umożliwiający w szczególności dostęp do Usług Serwisu w tym także dostęp do treści płatnych.
 5. Usługa – wszelkie usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę w ramach Serwisu, określone w Regulaminie, przy czym dostęp do niektórych Usług możliwa jest dopiero po uiszczenie odpowiedniej Opłaty.
 6. Serwis Rozliczeniowy – oznacza serwis podmiotu trzeciego, umożliwiającego płatność za Usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników, na zasadach oraz z wykorzystaniem różnych metod oferowanych przed dany serwis płatności. Serwis Gizycko.info korzysta z usług świadczonych przez PRZELEWY24.
 7. Opłata – opłata za korzystanie z treści płatnych należna Usługodawcy od Użytkownika, ustalana według cennika Usługodawcy aktualnego w dniu zawarcia danej umowy o dostęp do usług.
 8. Treści bezpłatne – treść, do której dostęp w danym momencie nie wymaga od Użytkownika dokonania opłaty. O bezpłatnym udostępnieniu treści decyduje Usługodawca.
 9. Treści płatne – dostępne w Serwisie określone cyfrowe treści lub materiały udostępniane za opłatą w ramach dostępu do treści płatnych.

III. Postanowienia wstępne

 1. Za pośrednictwem Serwisu, Usługodawca prowadzi sprzedaż produktów elektronicznych,  polegającym na płatnym dostępie do treści informacyjnych, świadcząc jednocześnie na rzecz Użytkownika usługi drogą elektroniczną.
 2. Regulamin określa zasady i warunki korzystania z Serwisu, a także prawa i obowiązki Usługodawcy i Użytkownika.
 3. W celu dokonania zakupu za pośrednictwem Serwisu nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Użytkownika. Wystarczające są:
  1. dostęp do Internetu,
  2. standardowy system operacyjny,
  3. standardowa przeglądarka internetowa,
  4. posiadanie aktywnego adresu e-mail.
 4. Do korzystania z produktu elektronicznego konieczne jest spełnienie następujących warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Użytkownika: dostęp do Internetu, standardowy system operacyjny, standardowa przeglądarka internetowa, posiadanie aktywnego adresu e-mail.
 5. Wszystkie ceny podane w Serwisie są cenami brutto.

IV. Usługi świadczone drogą elektroniczną

 1. Za pośrednictwem Serwisu, Usługodawca świadczy na rzecz Użytkownika usługę drogą elektroniczną polegającą na umożliwieniu Użytkownikowi zawarcia z Usługodawcą umowy o dostarczenie treści cyfrowych w postaci produktów elektronicznych dostępnych w Serwisie.
 2. Usługi świadczone są na rzecz Użytkownika nieodpłatnie. Odpłatne są natomiast umowy o dostarczenie treści cyfrowych zawierane za pośrednictwem Serwisu.
 3. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Użytkownikowi i przekazu danych w związku z korzystaniem z Serwisu, Usługodawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
 4. Usługodawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Serwisu. Użytkownik powinien poinformować Usługodawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Serwisu.
 5. Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Serwisu, Użytkownik może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail kontakt@gizycko.info. W reklamacji Użytkownik powinien podać imię i nazwisko, adres do korespondencji, a także rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Serwisu. Usługodawca będzie rozpatrywać wszelkie reklamacje w terminie do 14 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Użytkownika o jej rozstrzygnięciu na adres e-mail składającego reklamację.

V. Prawa własności intelektualnej

 1. Usługodawca poucza niniejszym Użytkownika, że produkty elektroniczne dostępne w Serwisie stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do których prawa autorskie przysługują Usługodawcy.
 2. Usługodawca poucza niniejszym Użytkownika, że dalsze rozpowszechnianie produktów elektronicznych przez Użytkownika bez zgody Usługodawcy stanowi naruszenie praw autorskich przysługujących Usługodawcy do produktów elektronicznych i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.

VI. Zawieranie umowy

1.W celu zakupu produktu elektronicznego, Użytkownik musi podjąć następujące kroki:

 • dodać produkt (zamówić dostęp do treści płatnych aby móc pobrać płatne treści), klikając w przycisk “KUP EBOOK” (przycisk widoczny na podstronie ze sprzedawaną treścią)
 • koszt: 4,99 zł brutto za EBOOK “GIŻYCKO PRAKTYCZNY PRZEWODNIK”, używając płatności online PRZELEWY24
 • wypełnić formularz zamówienia, podając dane niezbędne do realizacji zamówienia (adres mailowy) i wybierając sposób płatności,
 • przeczytać i zaakceptować Regulamin – akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale niezbędna do dokonania zakupu,
 • kliknąć w przycisk “ZAPŁAĆ”,
 • Po kliknięciu w przycisk “ZAPŁAĆ”, Użytkownik zostanie przeniesiony na stronę Operatora Płatności PRZELEWY24 celem dokonania zapłaty ceny za wybrane produkty elektroniczne,
 • Po skutecznym dokonaniu płatności, Użytkownik zostanie przeniesiony z powrotem do Serwisu, gdzie będzie mógł pobrać płatną treść (EBOOK) na stronie. Z tą chwilą umowę o dostarczenie treści cyfrowych w postaci wybranych produktów elektronicznych uważa się za zawartą między Użytkownikiem a Usługodawcą. Potwierdzenie zakupu Użytkownik otrzyma również na adres e-mail podany w formularzu zamówienia.

VII. Dostawa produktu elektronicznego

Po zaksięgowaniu opłaty Użytkownik przez System Płatności zostanie automatycznie przeniesiony z powrotem do Serwisu, gdzie zostanie odblokowana płatna zawartość Serwisu do swobodnego wykorzystania z uwzględnieniem praw autorskich. W przypadku wyczyszczenia ciasteczek w przeglądarce zostanie zablokowany Użytkownikowi dostęp do płatnych zasobów Serwisu. Wówczas Użytkownik, wpisując adres mailowy podany w trakcie zakupu do okna zakupu uzyska ponownie dostęp do płatnej zawartości Serwisu.

Dostęp czasowy jest uruchamiany w momencie zarejestrowania płatności, jeżeli Użytkownik wyraził na to zgodę, co wiąże się dla niego z utratą prawa odstąpienia od umowy (utratą prawa do ewentualnych zwrotów płatnych treści).

VIII. Odpowiedzialność za wady

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z użytkowania materiałów informacyjnych dostępnych w Serwisie.
 2. Jeżeli Użytkownik stwierdzi wadę produktu elektronicznego, powinien poinformować o tym Usługodawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.
 3. Usługodawca ustosunkuje się do składanej przez Użytkownika reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona.

IX. Dane osobowe i pliki cookies

Zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies opisane zostały w polityce prywatności i plików cookies dostępnej pod adresem https://www.gizycko.info/polityka-prywatnosci/.

X. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Usługodawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami o dostarczenie treści cyfrowych na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
 2. Użytkownik ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Użytkownik ma możliwość:
  1. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,
  2. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym a Sprzedawcą,
  3. skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
 3. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Użytkownik może szukać na stronie internetowej http://polubownie.uokik.gov.pl.

XI. Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen produktów w Serwisie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Użytkownika, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.
 2. Usługodawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy.